Vedtægter

§1 NAVN OG HJEMSTED
Klubbens navn er GILLELEJE SEJLKLUB og klubbens hjemsted er Gilleleje.

§2 KLUBBENS FORMÅL
Det er klubbens formål at fremme interessen for sejlsport og lystsejlads.
Styrke sammenholdet mellem medlemmerne og varetage deres interesse ved bl.a. at:

· indføre og dygtiggøre børn og unge i sejlsport.

· uddanne og ajourføre medlemmerne i søsikkerhed, navigation og almindeligt sømandskab.

· afholde trænings- og øvelsessejladser samt kurser med relation til sejlsporten, arrangere kapsejladser og fællesture.

· varetage medlemmernes interesser i forhold til havnen, herunder virke for gode havne-, søsætnings- og ophalingsforhold.

· formidle samarbejde med havnemyndighederne og havnens øvrige brugere.

· skabe klubfaciliteter der kan danne ramme om godt socialt sammenhold med vægt på sejlsportens fremme.

§3 KLUBBENS STANDER
Klubbens stander er mørkeblå med bogstaverne ”GSK” i hvidt.

§4 DANSK SEJLUNION
Klubben er medlem af Dansk Sejlunion.

§ 5 MEDLEMMER
Som medlem kan bestyrelsen optage enhver der er fyldt 18 år.
Som medlem kan bestyrelsen optage enhver der endnu ikke er fyldt 18 år, når vedkommende dokumenterer tilladelse fra forældre eller værge.
Æresmedlemmer er klubmedlemmer som efter bestyrelsens indstilling opnår godkendelse ved en ordinær generalforsamling.
Æresmedlemsskab er et personligt medlemskab.
Udmeldelse af klubben meddeles skriftligt til bestyrelsen og har omgående virkning. Der sker ingen refusion af kontingent i udmeldelsesåret.

§6 KONTINGENT
Kontingent for hver medlemsgruppe fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Det årlige kontingent skal være betalt senest den 31. januar
Æresmedlemmer og deres samlever er kontingentfri.

§7 EKSKLUSION
Medlemmer, der er i kontingentrestance ud over 30 dage, kan bestyrelsen uden videre ekskludere.
Klubbens krav på forfaldent kontingent ophører ikke ved et medlemskabs ophør.
Et medlem kan ekskluderes såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller at medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.
I sager om eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende ordinære generalforsamling, og at sagen sættes som et særligt punkt.
Enhver eksklusion er gældende, indtil anden beslutning bliver truffet på en ordinær generalforsamling.

§8 ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle sejlklubbens anliggender.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 1. april.
Den indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag i klubhus, på klubbens hjemmeside samt ved udsendelse af e-mail til de registrerede medlemmer.
Dagsorden og indkomne forslag bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen ved opslag i klubhuset, på klubbens hjemmeside samt ved udsendelse af e-mail til de registrerede medlemmer.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
Stemmeret har og valgbare er alle medlemmer over 18 år, der har været medlem af klubben i mindst 3 måneder forud for generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance, samt klubbens æresmedlemmer.
Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt. Dog kan et stemmeberettiget medlem, der er til stede på en generalforsamling, stemme ved fuldmagt for ét andet stemmeberettiget medlem.
Alle medlemmer tilknyttet et husstandskontingent har én stemme hver.
Medlemmer under 18 år kan, uden stemmeret, overvære generalforsamlingen

§9 DAGSORDEN
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag

5. Forelæggelse af budget for det indeværende år samt fastsættelse af kontingent
6. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen der består af:

a. Formand (på valg i ulige år)
b. Næstformand (på valg i lige år)
c. Kasserer (på valg i lige år)
d. Sekretær (på valg i ulige år)
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (1 suppleant på valg hvert år)
8. Valg af 2 revisorer (på valg hvert år)
9. Valg af 1 revisorsuppleant (på valg hvert år)
10. Eventuelt.

§10 GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må bestride nogle tillidshverv omfattet af dagsordenen.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, jævnfør dog §§ 7, 16 og 17
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal afstemningen og valg foregå skriftligt, når 10 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer begærer dette.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol. Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten og formanden.

§11 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 2 måneder efter, at begæring er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om, hvilket emne, der ønskes behandlet.
Om indkaldelsesmåde og udsendelse gælder bestemmelserne i §8.

§12 BESTYRELSEN
Klubben ledes af bestyrelsen, der forpligter klubben i alle forhold.
Formanden er klubbens repræsentant udadtil. I dennes fravær varetages opgaven af næstformanden.
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær. Formand, næstformand, kasserer og sekretær vælges af den ordinære generalforsamling for en 2-årig periode således, at formand og sekretær vælges i ulige år og næstformand og kasserer vælges i lige år.
Ægtefælle eller samlever kan ikke samtidigt have plads i bestyrelsen.
I tilfælde af, at et bestyrelsesmedlems afgang fra bestyrelsen sker inden udløb af den pågældendes valgperiode, suppleres bestyrelsen indtil førstkommende generalforsamling med den af suppleanterne, der fik flest stemmer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, heriblandt formand eller næstformand, er til stede. Telefonmøder kan forekomme. I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.
Bestyrelsen skal senest 14 dage efter afholdt bestyrelsesmøde udarbejde et beslutningsreferat, som offentliggøres på klubbens officielle opslagstavle og hjemmesiden. Referat af sager, der direkte omhandler personlige forhold, kan udelades.

§13 TEGNINGSRET
Bestyrelsen kan, når den finder det relevant, nedsætte udvalg og fastsætte udvalgenes kommissorium.
Sejlklubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift fra såvel formand som kasserer.
Bestyrelsen kan samlet vedtage at overdrage fuldmagt til tredjepart, således at evt. bogholder kan varetage klubbens økonomi.
Der kan ikke optages lån eller tages pant i klubbens ejendom uden tilladelse fra generalforsamlingen. I sådanne tilfælde tegnes klubben af formand, næstformand og kasserer i forening.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.
Bestyrelsen udpeger udvalgsformænd efter indstilling fra udvalgene.

§14 REGNSKAB
Klubbens regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december.
Årsregnskab, driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegnelse.
Årsregnskabet bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse ved fremlæggelse i klubben.

§15 REVISION
De valgte revisorer skal gennemgå det samlede regnskab og påse at beholdningerne er til stede, og forsyne regnskabet med påtegninger herom.
Revisorerne skal til enhver tid have adgang til at efterse regnskaber og beholdninger, og skal mindst én gang årligt foretage ét uanmeldt kasseeftersyn.
Bestyrelsen kan anmode revisorerne om at foretage kritisk revision.

§16 VEDTÆGTSÆNDRINGER
Ændringer af klubbens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling når 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§17 KLUBBENS OPLØSNING
Beslutning om klubbens opløsning kan kun træffes på en til dette formål indkaldt ekstraordinær generalforsamling hvor mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer skal være til stede, og mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås et sådant flertal på en ekstraordinær generalforsamling som ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling hvor opløsning af klubben kan ske ved simpelt flertal.
På generalforsamlingen skal der samtidigt træffes bestemmelser om hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre.
Beslutning herom træffes ved simpelt stemmeflertal.
I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål.

Senest revideret: efter ordinær generalforsamling marts 2017

Glleleje sejlklub
VindVindstødVindretningTemperatur
5.3 m/s6.4 m/s  215 °20.2 °C

QR Code

QR koden kan læses via en mobiltelefon med et kamera


Kopiere QR koden fra hjemmesiden og indsæt den i indbydelse eller opslag til opslagstavlen, hvor du gerne vil give modtagere mulighed for enkelt åbne denne side på mobilen. QR koder kan benyttes til mange forskellige formål feks en indbydelse til et arrangement, hvor tilmeldingen der ligger på hjemmesiden.
Brugeren skal blot gøre følgende
.
1) Åben kameraet på mobilen
2) Peg kameraet mod QR koden
3) Klik på det link kameratet viser på din telefon